Kvalitet

För oss är det viktigt att alla företag inom Cabinova-gruppen levererar varor och tjänster som motsvarar kundens förväntningar. Målsättningen för Cabinova-gruppens kvalitetssatsning är en verksamhetsutveckling som stimulerar till ett systematiskt förbättringsarbete fokuserat på kundens behov, medarbetarnas engagemang och trivsel samt effektivisering av verksamhetens processer. Idag är det endast Cabinova Electronics AB som är ISO-certifierat. 

Hur vi uppnår detta:

 • Varor och tjänster ska uppfylla specificerad kvalitet till lägsta
  kostnad samt levereras i avtalad tid.
 • Alla företag inom Cabinova-gruppen tar fullt kvalitetsansvar för sin egen verksamhet.
 • Samtliga medarbetare engageras i ett ständigt pågående
  kundorienterat förbättringsarbete.
 • Strävan är att göra rätt från början.
 • Alla insatta förbättringsåtgärder skall mötas och följas upp.
  Tydliga och mätbara mål skall vara vägledande i förbättringsarbetet.

Integritetspolicy

I och med GDPR som träder i kraft 2018-05-25 har Cabinova gruppen sett över sina rutiner för att spara kund och personuppgifter.

Vi har kommit fram till att vi nu måste informera våra kunder och leverantörer om vilka uppgifter vi sparar och varför. Vi har förutom ändamålen även tagit fram hur lång tid personuppgifter skall sparas.

Generellt kan vi konstatera att vi sparar personuppgifter på fem ställen: affärssystem, mailklienter, servrar, backup och i lönesystemet. Om någon vill och har rätt till att radera sina personuppgifter så skall detta göras på samtliga fysiska platser där informationen är lagrad.

Ändamålet för datainsamlingen är uppdelad i tre grupper: kund/order, kund/offert och  leverantör.

Kund/order

Vid en kundorder sparas orderläggarens personuppgifter i företagets affärssystem. En del av personuppgifterna hanteras även via mail. Företaget samlar in följande personuppgifter:
Namn, telefonnummer, mailadress och adress.

Personuppgifterna sparas för att kunna kommunicera och erbjuda kunden en optimal lösning. Personuppgifterna sparas i sju år efter det att den sista kommunikationen upphör med aktuell person alternativt så länge som berörd produkt kopplad till aktuell person är aktuell. Detta för att kunna ta fram historik i fall framtida reklamationer uppstår.

Kund/offert

Vid en offert sparas personuppgifter i företagets affärssystem i upp till ett år. Om ingen order har mottagits inom denna tidsperiod så raderas till offerten tillhörande personuppgifter. 

Företaget samlar in följande personuppgifter:
Namn, telefonnummer, bankuppgifter, mailadress och adress.

Personuppgifterna sparas för att kunna säkerställa att köpeavtal genomförs korrekt,

för att vi skall kunna ha en affärsrelation och betala, få betalt och hålla kommunikationen mellan våra företag.

Leverantör

Vid en inköpsorder sparas ordermottagarens personuppgifter i företagets affärssystem. Personuppgifter sparas även i mailform. Dessa uppgifter sparas så länge leverantören är aktiv. Om personen i fråga slutar på sitt jobb som kontaktperson raderas personuppgifterna inom 6 månader. Företaget samlar in följande personuppgifter:
Namn, telefonnummer, bankuppgifter, mailadress och adress.

Personuppgifterna sparas för att kunna säkerställa att köpeavtal genomförs korrekt, för att vi skall kunna ha en affärsrelation och betala, få betalt och hålla kommunikationen mellan våra företag.

Övrigt

Kund, anställd och leverantör kan när som helst ta del av de personuppgifter vi har sparade i vårt system samt få dem rättade eller raderade genom att kontakta Cabinova Electronics AB, Cabinova Plastics AB eller Cabinova AB.